پایان پایتون 2

پایتون 2 امروز بازنشسته شد و به تاریخ پیوست… و پایتون 3 یکه تازی خواهد کرد 😎😉

Python 2, thank you for your years of faithful service… Python 3, your time is now. :thumbsup:

Python migration

ارسال نظر