آموزش متلب از صفر


لینک های مفید

 • صفحه گیتهاب کدها: Matlab_from_Zero on Github
 • دانلود مستقیم کدها: دانلود
 • لیست پخش آپارات: آموزش متلب از صفر
 • لیست پخش یوتیوب: آموزش متلب از صفر

فهرست مطالب


جلسه 1

 • معرفی متلب، مزایا و معایب
 • آشنایی با محیط و امکانات متلب
 • انواع متغیرها (integer / double / char / logical)
 • ساخت و نمایش بردارها و سیگنال ها (مقدماتی)
 • کدنویسی در فایل (script) و قواعد نام گذاری
 • دستورات
  clear / clc / sin / cos / tan / plot / logo
  

لینک ویدیوهای جلسه 1

موضوع آپارت  
1- 1- چرا متلب یوتیوب اپارات (9 دقیقه)
1- 2- شروع کار یوتیوب اپارات (9 دقیقه)
1- 3- متغیرها یوتیوب اپارات (19 دقیقه)
1- 4- مثال تصویر و سیگنال یوتیوب اپارات (27 دقیقه)
1- 5- کار با فایل اسکریپت یوتیوب اپارات (22 دقیقه)
1- 6- بحث متفرقه یوتیوب اپارات (17 دقیقه)

جلسه 2

 • ساخت سیگنال سینوسی (بر اساس رادیان یا فرکانس)
 • رسم سیگنال (plot و subplot)
 • ‫تعامل با کاربر (گرفتن ورودی از کاربر)
 • معرفی نویز
 • دستورات
  plot / subplot / figure / input / rand / randn / num2str
  

لینک ویدیوهای جلسه 2

موضوع آپارت
2- 1- سیگنال سینوسی در متلب در حوزه زمان اپارات (15 دقیقه)
2- 2- ساخت سیگنال سینوسی با فرکانس مشخص اپارات (13 دقیقه)
‫2- 3- رسم سیگنال و دستور plot اپارات (22 دقیقه)
2- 4- ساخت بردار و ماتریس اپارات (7 دقیقه)
2- 5- تعامل با کاربر اپارات (20 دقیقه)
2- 6- رسم نمودارهای عجیب اپارات (12 دقیقه)

جلسه 3

 • رسم سیگنال ها (بر روی هم)
 • استفاده از تابع
 • برنامه محاسبه BMI
 • دستورات
  hold on / mean / function / sum / length / numel / close all / if / elseif / else / str2double / inputdlg / helpdlg / warndlg / errordlg / msgbox / beep / fprintf / sprintf
  

جلسه 4

 • خواندن و نمایش تصاویر
 • بهبود کیفیت تصاویر
 • ذخیره تصاویر
 • حذف نویز
 • دستورات
  imread / imshow / image / imagesc / montage / imshowpair / im2double / mat2gray / rgb2gray / imcomplement / imreducehaze / imwrite / imhist / histeq / adapthisteq / imnoise / medfilt2 / wiener2
  

جلسه 5

 • حل معادلات چند جمله ای
 • حل چند معادله و چند متغیر
 • حلقه ها (for و while)
 • Pre-Allocation مقدار دهی متغیرها از ابتدا
 • دستورات
  solve / root / roots / poly / ezplot / vpa / dsolve / integral / for / while
  

جلسه 6

 • تشخیص چهره در تصاویر
 • نمایش مستطیل و متن بر روی تصاویر
 • استفاده از وب کم برای گرفتن تصویر
 • تشخیص اشیا با هوش مصنوعی (Deep Learning)
 • حذف نویز با هوش مصنوعی (Deep Learning)
 • دستورات
  uigetfile / fullfile / vision.CascadeObjectDetector / rectangle / text / insertObjectAnnotation / webcam / preview / snapshot / questdlg / alexnet / imresize / classify / denoisingNetwork / denoiseImage / cat
  

ویدیوها در حال آماده سازی و آپلود هستند


DaneshJoy

ارسال نظر