آموزش متلب از صفر

کدهای کلاس آموزش متلب از صفر

دانلود کدها

 • صفحه گیتهاب کدها: Matlab_from_Zero on Github
 • دانلود مستقیم کدها: دانلود

فهرست مطالب


جلسه 1

 • معرفی متلب، مزایا و معایب
 • آشنایی با محیط و امکانات متلب
 • انواع متغیرها (integer / double / char / logical)
 • ساخت و نمایش بردارها و سیگنال ها (مقدماتی)
 • کدنویسی در فایل (script) و قواعد نام گذاری
 • دستورات
  clear / clc / sin / cos / tan / plot / logo
  

جلسه 2

 • ساخت سیگنال سینوسی (بر اساس رادیان یا فرکانس)
 • رسم سیگنال (plot و subplot)
 • ‫تعامل با کاربر (گرفتن ورودی از کاربر)
 • معرفی نویز
 • دستورات
  subplot / input / rand / randn / num2str / figure
  

جلسه 3

 • رسم سیگنال ها (بر روی هم)
 • استفاده از تابع
 • برنامه محاسبه BMI
 • دستورات
  hold on / mean / function / sum / length / numel / close all / if / elseif / else / str2double / inputdlg / helpdlg / warndlg / errordlg / msgbox / beep / fprintf / sprintf
  

  جلسه 4

 • خواندن و نمایش تصاویر
 • بهبود کیفیت تصاویر
 • ذخیره تصاویر
 • حذف نویز
 • دستورات
  imread / imshow / image / imagesc / montage / imshowpair / im2double / mat2gray / rgb2gray / imcomplement / imreducehaze / imwrite / imhist / histeq / adapthisteq / imnoise / medfilt2 / wiener2
  

جلسه 5

 • حل معادلات چند جمله ای
 • حل چند معادله و چند متغیر
 • حلقه ها (for و while)
 • Pre-Allocation مقدار دهی متغیرها از ابتدا
 • دستورات
  solve / root / roots / poly / ezplot / vpa / dsolve / integral / for / while
  

جلسه 6

 • تشخیص چهره در تصاویر
 • نمایش مستطیل و متن بر روی تصاویر
 • استفاده از وب کم برای گرفتن تصویر
 • تشخیص اشیا با هوش مصنوعی (Deep Learning)
 • حذف نویز با هوش مصنوعی (Deep Learning)
 • دستورات
  uigetfile / fullfile / vision.CascadeObjectDetector / rectangle / text / insertObjectAnnotation / webcam / preview / snapshot / questdlg / alexnet / imresize / classify / denoisingNetwork / denoiseImage / cat
  

لینک ویدیوهای آموزشی برای هر کد


در حال حاضر ویدیوهای این دوره در دسترس نیستند!


DaneshJoy

ارسال نظر